Διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση των εντολέων μας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) και την σχετική εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συντάσσουμε και αναδιαμορφώνουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και πολιτικές απορρήτου.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διαχείριση αρχείων προσωπικών δεδομένων.

Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώπιον αστικών και ποινικών δικαστηρίων για την επίλυση διαφορών σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.