Χειριζόμαστε υποθέσεις σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των προϊόντων και τον ελεύθερο ανταγωνισμό ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές σχετικά με την συμμετοχή και εκτέλεση προγραμμάτων και σχεδίων δράσης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρέχουμε τεχνική βοήθεια στην Ελληνική Διοίκηση, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς σε δράσεις και προγράμματα νομοθετικών παρεμβάσεων με σκοπό την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, την υιοθέτηση διαρθρωτικών μέτρων με στόχο την εξάλειψη διοικητικών εμποδίων και εμποδίων ανταγωνισμού, την απελευθέρωση των αγορών και επαγγελμάτων και γενικότερα την τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας.