Παρέχουμε νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επαγγελματιών κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ανταγωνισμού και άλλων πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα (ενδεικτικά μέσω της μείωσης του διοικητικού γραφειοκρατίας, την άρση των νομοθετικών περιορισμών για τον ανταγωνισμό, την απλούστευση των αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων και την απελευθέρωση νομοθετικών κατοχυρωμένων επαγγελμάτων).